Życie dziecka w wieku przedszkolnym to przede wszystkim zabawa – to na niej chcemy opierać naszą działalność wychowawczą i dydaktyczną. Przytaczając słowa Friedricha Fröbela: wolność zabawy to prawo najpierwsze, pozostawiamy dzieciom możliwość spokojnej „zabawy w życie”, dbając jednocześnie o ich wszechstronny rozwój.

Akademia Uśmiechu jest niepublicznym przedszkolem znajdującym się na wrocławskich Sołtysowicach. Pracujemy głównie z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnych przypadkach przyjmujemy także dzieci młodsze). Najstarszym podopiecznym zapewniamy roczne przygotowanie przedszkolne.

Nasze przedszkole mieści się w przestronnym, nowoczesnym budynku, który został zaprojektowany tak, by spełniać wszystkie wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Straży Pożarnej. Dodatkowo wyposażony jest w nowoczesny system bezpieczeństwa. Meble i zabawki przeznaczone do dyspozycji naszych wychowanków posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Oprócz sal dydaktycznych w przedszkolu znajduje gabinet do zajęć indywidualnych, w którym możliwa będzie praca ściśle skoncentrowana na Państwa dziecku. Na parterze, poza szatnią i gabinetem Dyrektora, mieści się przestronna stołówka, która poza porami posiłków spełnia rolę sali do zajęć dodatkowych, spotkań z teatrzykami czy też z zaproszonymi gośćmi.

Zespół Akademii Uśmiechu kieruje się zasadą, że najważniejsze dla harmonijnego rozwoju dziecka są miłość, bezwarunkowa akceptacja i poczucie bezpieczeństwa. Wspieramy wrodzoną ciekawość świata naszych wychowanków, rozwijamy w nich poczucie własnej wartości i uczymy szacunku do innych, wykorzystując  różnorodne i nowatorskie formy pracy z dziećmi. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej opieramy na koncepcji inteligencji wielorakich  Howarda Gardnera. Dzięki stymulowaniu różnych rodzajów inteligencji naszych podopiecznych, zapewniamy im wszechstronny rozwój psychofizyczny, społeczny i kulturalny oraz znakomity start na drodze dalszej edukacji.

884 003 220

ALEJA POPRZECZNA 1
WROCŁAW

Akademia Uśmiechu zapewnia wychowankom profesjonalną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00. W swojej działalności wychowawczo-edukacyjnej realizujemy cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz oferujemy szeroki wachlarz interesujących zajęć dodatkowych dostosowanych do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Szczególnym elementem działalności wychowawczo-edukacyjnej naszego przedszkola jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku poprzez stymulowanie jego inteligencji. Według koncepcji psychologa Howarda Gardnera istnieje osiem rodzajów inteligencji. Wyróżnia on inteligencje: werbalną (językową), logiczno-matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną (ruchową), przyrodniczą, interpersonalną (społeczną) oraz intrapersonalną (osobistą). To, które z nich i w jakim stopniu rozwiną się, zależy w dużej mierze od otoczenia – wpływu rodziców, przedszkola, szkoły, a także kultury, w której dana osoba się wychowuje. Pracując z dziećmi w naszym przedszkolu staramy się rozwijać wszystkie rodzaje inteligencji.  Odpowiednio dobrane formy pracy i zabawy pozwalają na ujawnienie się naturalnych predyspozycji naszych podopiecznych. W myśl zasady, że nie ma dwóch osób o identycznej kombinacji typów inteligencji, staramy się indywidualne dostosować działania wychowawcze i edukacyjne do każdego dziecka.

Edukacja językowa – rozwija mowę dziecka, sprawne posługiwanie się przez dziecko słowami, komunikowanie swoich stanów i potrzeb. W ramach edukacji językowej oferujemy zajęcia logopedyczne, bajkoczytanie i bajkoterapię oraz naukę języka angielskiego, wykorzystując metodę storytelling, która za pomocą bajek, wierszy, piosenek w obcym języku pozwala dziecku przyswoić ten język.

Edukacja matematyczno-logiczna – rozwija u dziecka myślenie logiczne i matematyczne oraz zamiłowanie do liczb poprzez zabawy z zagadkami i łamigłówkami.

Edukacja muzyczna – rozbudza zamiłowanie dziecka do muzyki, rozwija umiejętności słuchania i rozumienia muzyki oraz wyrażania siebie poprzez muzykę. W ramach edukacji muzycznej oferujemy zajęcia umuzykalniające z elementami logorytmiki, taneczne oraz muzykoterapię z elementami relaksacji.

Edukacja plastyczna – rozwija sprawność manualną oraz zdolności plastyczne dziecka, zapoznaje go z różnymi technikami plastycznymi, a przede wszystkim stwarza okazję do wyrażania siebie w procesie twórczym. Cel ten jest realizowany poprzez gry i zabawy plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem technik rozwijających sprawność manualną dziecka (np.: frottage, collage, origami, modelowanie z mas plastycznych, łączenie gotowych elementów z malowanymi itp.).

Edukacja przyrodnicza – ma na celu zainteresowanie dziecka przyrodą, kształtowanie szacunku i postawy opiekuńczej w stosunku do roślin i zwierząt. W trakcie zajęć dzieci obserwują i nazywają zjawiska przyrodnicze oraz uczą się odpowiedzialnej opieki nad roślinami i zwierzętami. Dzieci mają możliwość uprawiania roślin we własnym ogródku oraz nauczenia się bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.

Edukacja zdrowotna – promuje zdrowy styl życia, kształtuje umiejętność dbania o własną higienę i zdrowie. Cel ten realizowany jest poprzez poranną gimnastykę, gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną, zabawy grupowe na świeżym powietrzu.

Edukacja społeczna – pozwala na rozwinięcie się u dziecka kompetencji społecznych – umiejętności funkcjonowania w grupie, umiejętności rozwiązywania konfliktów, nawiązywania przyjaźni. Edukacja ta nastawiona jest nie tylko na relacje interpersonalne, ale również tworzy warunki do rozpoznawania własnych mocnych stron, stanów emocjonalnych i radzenia sobie z nimi oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany.

Zastosowanie koncepcji inteligencji wielorakich w praktyce edukacyjnej:

 • pomaga dzieciom zrozumieć możliwości swoje i innych,
 • pokazuje, jak użyć swoich mocnych stron i jak rozwinąć słabsze,
 • buduje w dzieciach poczucie własnej wartości,
 • pomaga dzieciom lepiej zdobywać wiedzę poprzez zajęcia, w które zaangażowane są różne zmysły,
 • doskonali podstawowe umiejętności dzieci, dzięki czemu osiągają one wyższy poziom i pozwalają na dobry start w dalszej edukacji szkolnej.

Ciekawą propozycją dla naszych wychowanków jest kalendarz imprez i uroczystości, dzięki którym dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, jak również biorą udział w przygotowaniach do tych wydarzeń. Na terenie przedszkola organizowane są teatrzyki, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, obchody Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, pasowanie na przedszkolaka, ceremonia pożegnania absolwentów oraz wiele innych przedsięwzięć wzbogacających harmonogram codziennych zajęć.

Ponadto oferujemy:

 • wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • przyjazną, serdeczną atmosferę,
 • znakomite warunki lokalowe (duże, słoneczne, dobrze wyposażone sale zajęć),
 • ogród z placem zabaw,
 • systematyczne konsultacje wychowawców grup z rodzicami.

Z obecnością dziecka w naszym przedszkolu wiążą się następujące opłaty:

Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 600 zł, płatna w ciągu 7 dni od zapisu dziecka do przedszkola.

Czesne w wysokości 1200 zł miesięcznie, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca, gwarantujące:

 • całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu,
 • uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, wynikających z realizacji podstawy programowej,
 • udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów: logorytmicznych, muzycznych,
  tanecznych oraz 3 razy w tygodniu z języka angielskiego,
 • obserwacje specjalistów: pedagoga, logopedy,
 • badania przesiewowe, badanie gotowości szkolnej,
 • finansowanie wycieczek oraz atrakcji na miejscu, m.in. teatrzyków, spotkań z ciekawymi
  ludźmi, pokazów, imprez okolicznościowych,
 • finansowanie okolicznościowych niespodzianek.

Ponadto oferujemy dzieciom możliwość uczestnictwa w odpłatnych zajęciach dodatkowych, organizowanych na życzenie rodziców.

Opłata za wyżywienie w wysokości 16,50 zł dziennie, płatna z dołu do 10. dnia każdego miesiąca, po uwzględnieniu odliczeń za dni, w których dziecko było nieobecne. Nasza kuchnia zapewnia dzieciom cztery posiłki dziennie:

 • śniadanie,
 • zupę,
 • drugie danie,
 • podwieczorek.

884 003 220

UL. ALEJA POPRZECZNA 1
WROCŁAW

BIURO@AKADEMIAUSMIECHU.WROCLAW.PL

NAPISZ DO NAS:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości